R.R. Witteveen 2-klaviers kistorgel Truhenorgel Box organ

Dispositie:

M1: Prestant 8b/d, Roerfluit 4 b/d, Quint 2 2/3, Octaaf 2b/d

M2: Holpijp 8 b/d (from M1), Gedekt Fluit 4b/d, Regaal 8

Ped.: Basson 16 (in organ bench)

Verkocht aan/verkauft an/sold to:
Particulier Wenen (O)/Privatperson Wien (O)/Private person Vienna (O).

Orgelmaker Witteveen